کتابخانه های دانشگاه های ایران کتابخانه های دانشگاه های ایران

کتابخانه هاي دانشگاههاي ايران

 

دانشگاه تهران: Library Catalogue Library Home
 
دانشگاه تربيت مدرس: Library Catalogue Library Home
دانشگاه صنعتي شريف: Library Catalogue Library Home
دانشگاه صنعتي اميركبير Library Catalogue Library Home
دانشگاه علم و صنعت: Library Catalogue
دانشگاه فردوسي مشهد Library Catalogue Library Home
دانشگاه اصفهان: Library Catalogue
 
 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: Library Catalogue Library Home
 
دانشگاه خواجه نصير طوسيLibrary Catalogue Library Home
 
دانشگاه شیراز: Library Home
دانشگاه تبریز: Library Catalogue Library Home