مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ملایر
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍اب‍ش‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌   
2     ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ض‍خ‍   
3     ت‍اب‍ع‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍دولاس‍ی‍ون‌(MTF) در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رواپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌   
4     ت‍اب‍ع‌ ش‍وارت‍س‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌   
5     ت‍ات‌ن‍ش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: (س‍زج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌)   
6     ت‍اث‍ی‍ر آراء و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍چ‍ه‌ در ج‍ری‍ان‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌   
7     ت‍اث‍ی‍ر آراء و ان‍دی‍ش‍ه‌ ی‌ ارس‍طو در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ ن‍اص‍ری‌   
8     ت‍اث‍ی‍رات‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ ب‍ر روان‍اب‌ ح‍وض‍ه‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌   
9     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ی‍د ه‍ی‍وم‍ی‍ک‌، ق‍ارچ‌ م‍ی‍ک‍وری‍زا و ق‍ارچ‌ ان‍دوف‍ی‍ت‌ پ‍ی‍ری‍ف‍ورم‍وس‍پ‍ورا ای‍ن‍دی‍ک‍ا   
10     ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
11     ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌   
12     ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌   
13     ت‍اث‍ی‍ر پ‍رای‍م‍ی‍ن‍گ‌ ب‍ذری‌ ب‍ا اس‍ی‍د س‍ال‍ی‍س‍ی‍ل‍ی‍ک‌ و ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ ب‍ا ب‍اک‍ت‍ری‌ ه‍ای‌ م‍ح‍رک‌ رش‍دی‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر پ‍ل‍ی‌ پ‍ل‍وئ‍ی‍دی‌ ب‍ر م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ ی‌ گ‍ی‍اه‌ داروی‍ی‌ آوی‍ش‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ra)   
15     ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رگ‍ی‌ اوره‌ و ک‍لات‌ آه‍ن‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ ان‍گ‍ور رق‍م‌ ب‍ی‍دان‍   
16     ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رگ‍ی‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ و روی‌ ب‍ر ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ س‍رم‍ا و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ی‌ رق‍م‌ س‍   
17     ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رگ‍ی‌ ک‍لات‌ آه‍ن‌ و س‍ول‍ف‍ات‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ ان‍گ‍ور   
18     ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر اب‍ع‍اد پ‍ن‍ج‍ره‌ ف‍ی‍ل‍ت‍ره‍ای‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ گ‍ذردر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ب‍ر ص‍ح‍ت‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ت‍   
19     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ک‍م‍ی‌،ک‍ی‍ف‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ارق‍ام‌ م‍اش‌   
20     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ روی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ م‍ی‍زب‍ان‌ و ب‍ن‍دپ‍ای‍ان‌ گ‍ی‍اه‍خ‍وار