مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ملایر
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍اب‍ش‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌   
2     ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ض‍خ‍   
3     ت‍اب‍ع‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍دولاس‍ی‍ون‌(MTF) در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رواپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌   
4     ت‍اب‍ع‌ ش‍وارت‍س‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌   
5     ت‍ات‌ن‍ش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: (س‍زج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌)   
6     ت‍اث‍ی‍ر آراء و ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍چ‍ه‌ در ج‍ری‍ان‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌   
7     ت‍اث‍ی‍ر آراء و ان‍دی‍ش‍ه‌ ی‌ ارس‍طو در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ ن‍اص‍ری‌   
8     ت‍اث‍ی‍ر آم‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ س‍ب‍ز ب‍ر ک‍س‍ب‌ م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ داروپ‍خ‍ش‌ در ش‍ه‍   
9     ت‍اث‍ی‍رات‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ ب‍ر روان‍اب‌ ح‍وض‍ه‌ دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ی‍ده‍ای‌ آل‍ی‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ف‍س‍ف‍ر در ب‍رخ‍ی‌ از خ‍اک‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ب‍اغ‍ات‌ ان‍گ‍ور ش‍ه‍رس‍   
11     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ی‍د ه‍ی‍وم‍ی‍ک‌، ق‍ارچ‌ م‍ی‍ک‍وری‍زا و ق‍ارچ‌ ان‍دوف‍ی‍ت‌ پ‍ی‍ری‍ف‍ورم‍وس‍پ‍ورا ای‍ن‍دی‍ک‍ا   
12     ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
13     ت‍اث‍ی‍ر ال‍گ‍وه‍ای‌ س‍ی‍م‍ای‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ دم‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ در ه‍م‍دان‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌   
15     ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌   
16     ت‍اث‍ی‍ر ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ دو پ‍ری‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ م‍ح‍رک‌ رش‍د   
17     ت‍اث‍ی‍ر ب‍ی‍وچ‍ار ب‍ر ره‍اس‍ازی‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ و ش‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آن‌ در خ‍اک‌   
18     ت‍اث‍ی‍ر پ‍دی‍ده‌ ان‍س‍و و خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ش‍رق‍ی‌ ک‍ش‍ور   
19     ت‍اث‍ی‍ر پ‍رای‍م‍ی‍ن‍گ‌ ب‍ذری‌ ب‍ا اس‍ی‍د س‍ال‍ی‍س‍ی‍ل‍ی‍ک‌ و ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ ب‍ا ب‍اک‍ت‍ری‌ ه‍ای‌ م‍ح‍رک‌ رش‍دی‌   
20     ت‍اث‍ی‍ر پ‍ل‍ی‌ پ‍ل‍وئ‍ی‍دی‌ ب‍ر م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ ی‌ گ‍ی‍اه‌ داروی‍ی‌ آوی‍ش‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ra)