مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ملایر
مرور بر اساس :

عنوان
1     ض‍ب‍ط و پ‍خ‍ش‌ ص‍دا   
2     ض‍دخ‍اطرات‌   
3     ض‍رب‍ه‌ ب‍ر روی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌   
4     ض‍روری‍ات‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍رای‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ورودی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍رای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ گ‍روه‌   
5     ض‍روری‍ات‌ ج‍وش‍ک‍اری‌   
6     ض‍روری‍ات‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ =Welding essentials   
7     ض‍روری‍ات‌ خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍اف‍ب‍ران‍د۲۰۱۶   
8     ض‍روری‍ات‌ ک‍ارب‍رد م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ در زی‍س‍ت‌ف‍ن‍اوری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ ت‍ص‍اوی‍ر   
9     ض‍روری‍ات‌ وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌   
10     ض‍روری‍ت‍ری‍ن‌ م‍ک‍ال‍م‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ود ۱   
11     ض‍م‍ان‍ت‍ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
12     ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ص‍ادرات‌ غ‍ی‍رن‍ف‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۶۶ - ۱۳۶۵ و   
13     ض‍واب‍ط طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ف‍ولادی‌   
14     ض‍واب‍ط ف‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍اره‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ن‍ش‍ری‍ه‌ ش‍م‍اره‌۵۵ )   
15     ض‍واب‍ط واس‍ت‍ان‍داده‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ (درزم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌ )   
16     ض‍واب‍ط وم‍ش‍خ‍ص‍ات‌ پ‍ل‍ه‌ ودس‍ت‍رس‍ی‌ ه‍ادرس‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌)   
17     ض‍واب‍ط و م‍ق‍ررات‌ طراح‍ی‌ اس‍ت‍ادی‍وم‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌   
18     ض‍ی‍اف‍ت‌ اف‍لاطون‌ (روای‍ت‍ی‌ ن‍و از م‍رگ‌ س‍ق‍راط)   
19     ض‍ی‍اف‍ت‌ ب‍ه‌ ص‍رف‌ گ‍ل‍ول‍ه‌   
20     ض‍ی‍اف‍ت‌ :درس‌ ع‍ش‍ق‌ از زب‍ان‌ اف‍لاطون‌ ،ب‍ح‍ث‍ی‌ در چ‍ی‍س‍ت‍ی‌ ع‍ش‍ق‌