مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ملایر
مرور بر اساس :

عنوان
1     و آن‌ گ‍اه‌ ای‌ ف‍رزن‍دم‌ (ن‍ام‍ه‌ ۳۱ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌)   
2     واپ‍س‍ی‍ن‌ دم‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار   
3     واپ‍س‍ی‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ار : ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر خ‍طب‍ه‌ی‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ در ب‍س‍ت‍ر ش‍ه‍ادت‌ در دی‍دار   
4     وات‍ه‌ ق‍دی‍م‌ ی‍ا زب‍ان‍زده‍ای‌ ل‍ک‍ی‌   
5     واح‍د در ادی‍ان‌   
6     واح‍ده‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ ت‍ول‍ی‍د آج‍ر   
7     وارون‌ م‍ات‍ری‍س‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍رب‍ع‍ی‌   
8     واژگ‍ان‌ اخ‍ت‍ص‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌   
9     واژگ‍ان‌ ری‍اض‍ی‌؛ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌؛ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ۹۰۰۰ واژه‌ اص‍طلاح‌ م‍   
10     واژگ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
11     واژگ‍ان‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
12     واژگ‍ان‌ س‍طر ب‍ه‌ س‍طر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌   
13     واژگ‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
14     واژگ‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌   
15     واژگ‍ان‌ ف‍ی‍زی‍ک‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
16     واژگ‍ان‌ ک‍ش‍اورزی‌ :ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ف‍ارس‍ی‌،ف‍ارس‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
17     واژگ‍ان‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ (م‍واد): ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
18     واژگ‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
19     واژگ‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌)   
20     واژگ‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌