مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ملایر
مرور بر اساس :

عنوان
1     ک‍ات‍ال‍ی‍ز ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ طراح‍ی‌، س‍اخ‍ت‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوره‍ای‌ ج‍ام‍د   
2     ک‍ات‍ال‍ی‍زوره‍ای‌ ه‍م‍گ‍ن‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ع‍ن‍اص‍ر واس‍طه‌ (ه‍ن‍رظری‍ف‌)   
3     ک‍اخ‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌   
4     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌   
5     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌   
6     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌   
7     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌: ای‍ج‍اد و ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ج‍دی‍د، دوره‌ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ل‍   
8     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌، پ‍روژه‌ و طرح‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار   
9     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌: ت‍ع‍اری‍ف‌، ن‍ظری‍ات‌، ال‍گ‍وه‍ا   
10     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ج‍ام‍ع‌   
11     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌   
12     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌( راه‌ان‍دازی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌آم‍ی‍ز ک‍س‍ب‌ و ک‍اره‍ای‌ ج‍دی‍د)   
13     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍م‍ام‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌   
14     ک‍ارای‍ی‌ ان‍رژی‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌   
15     ک‍ارای‍ی‌ م‍دل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ WG-LARS ب‍ر م‍ی‍زان‌ روان‍اب‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ح‍وزه‌ آب‍خ‍   
16     ک‍ارای‍ی‌ م‍ص‍رف‌ آب‌ در ک‍ش‍ت‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ای‌   
17     ک‍ارب‍ردP.V.C[پ‍ی‌ وی‌ س‍ی‌] در ص‍ن‍ع‍ت‌   
18     ک‍ارب‍رد Civil 3D در پ‍روژه‌ه‍ای‌ م‍س‍ی‍ر و راه‍س‍ازی‌: ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ژئ‍ود   
19     ک‍ارب‍رد ENVI در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور   
20     ک‍ارب‍رد] GPSج‍ی‌. پ‍ی‌. اس‌] در ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌