تماس با ما تماس با ما


آدرس سازمان مركزي:

كيلومتر 4 جاده ملاير - اراك - دانشگاه ملاير

كدپستي:

95863-65719

آدرس دانشكده عمران و معماري:

ملاير - بلوار پرستار - دانشكده عمران و معماري دانشگاه ملاير

تلفن سازمان مركزي:

081-33339841

تلفن دانشكده عمران و معماري:

081-32233113-4

ايميل مدير وبسايت:

support@malayeru.ac.ir