انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

معرفی کارکنان

مدیر کتابخانه

دکتر لیما طیبی

مسئول خدمات فنی و فهرستنویسی و کتابخانه دیجیتال

پری محمدی

مسئول خدمات فنی و فهرستنویسی و کتابخانه دیجیتال

معصومه نوروزی

کارشناس بخش امانت و مسئول بخش مرجع

احمد ایزدی

کارشناس بخش امانت و مسئول مجلات

کبری مولوی

کارشناس بخش امانت و مسئول بخش مرجع و مجلات

فاطمه شفيعي