کتابخانه دانشگاه ملایر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ت‍ک‌ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ای‌ آب‌ ش‍ی‍ری‍ن‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ روان‍ی‌ و زب‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌-- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا--ف‍ارس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍لاس‍داری‌
ه‍ن‍دوئ‍ی‍س‍م‌
روح‌گ‍رای‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍دی‍م‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍ن‍گ‍ل‌داری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
داه‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۵
ه‍ب‌، دون‍ال‍د ال‍دی‍ن‍گ‌، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵
چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۳-
گ‍ل‍ص‍ورت‌ پ‍ه‍ل‍وی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۷-
ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۲۹۱-
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۳-
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
م‍زل‍و، اب‍راه‍ام‌ ه‍رول‍د
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ع‍ب‍ی‍د، رووف‌
ک‍رم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز، ۱۹۰۷-
ف‍لاح‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۵-
م‍ص‍دق‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۳-
ب‍ن‍دل‍ر، ری‍چ‍ارد
زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
ب‍رت‍ی‍وم‌، ف‍ران‍س‍وا
ق‍ه‍رم‍ان‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۷-
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، دی‍وی‍د
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، ب‍ل‍ن‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ راه‌ب‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رش‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
م‍ع‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
راه‍گ‍ش‍ا
زم‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( آبا)
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعمیر و نگهداری ساختمان
زمرشیدی ، حسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] زمرد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۳۳۰۱‬,‭ز۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انسان روح است نه جسد
عبید، رووف ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۶۸‬,‭‌ع۴‌ع۲۲۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گیاه شناسی پایه
قهرمان ، احمد، ۱۳۰۷- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۷‬,‭‌ق۹‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جانوران تک یاخته ای آبهای شیرین :راهنمای جمع آوری ، جداسازی ، کشت و تشخیص
فینلی ، بلند ؛  تهران دانشگاه شاهد،معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۳۶۶‬,‭‌ف۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی
زبیری ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۴‬,‭ز۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مهندسی راه و ساختمان
گلصورت پهلویانی ، علی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌گ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم مهندسی
فلاحی مقیمی ، محمد، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه علم صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌ف۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول انتقال حرارت
چالکش امیری ، محمد، ۱۳۳۳- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جنگل شناسی
مصدق ، احمد، ۱۳۱۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۳۹۱‬,‭‌م۶‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کلاس
فونتانا، دیوید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۳‬,‭‌ف۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه
کاپلستون ، فردریک چارلز، ۱۹۰۷- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، [۱۳۷۵]-
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭‌ک۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زمینه راهنمایی و مشاوره در تعلیم و تربیت
نیکزاد، محمود، ۱۳۱۳- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ن۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه تحقیق در روانشناسی ( علوم انسانی )
برتیوم ، فرانسوا ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ب۴‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جادوی کامیابی " ۱ :"فرآیند تغییر
بندلر، ریچارد ؛  تهران موسسه فرهنگی راه بین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ب۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و شخصیت
مزلو، ابراهام هرولد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هند در یک نگاه :مردم شناسی .تاریخ سیاسی هندوستان ...نوشته های اوپانیشادی مکتب های فلسفی هند
جلالی نائینی ، محمدرضا، ۱۲۹۱- ؛  تهران موسسه نشر و پژوهش شیرازه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۲۰۲‬,‭‌ج۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان شناسی
هب ، دونالد الدینگ ، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲د۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری هوش کودک
کرمی ، ابوالفضل ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱/۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی : انگلیسی - فارسی ،فارسی - انگلیسی
داهی ،محمدرضا،۱۳۱۵ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭د۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9