کتابخانه دانشگاه ملایر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زن‍دگ‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ -- ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ات‍ول‍ی‍ک‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۰ ق‌
ت‍اج‌ال‍م‍ل‍وک‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ه‍م‍س‍ر رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۶ -- - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍اری‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
دل‍دم‌، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۲۵ -- - خ‍اطرات‌
پ‍وس‍ت‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍م‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا، ۱۳۴۷-
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ری‍م‌( ام‍ی‍ن‍ی‌)، ۱۳۵۳-
رح‍ی‍م‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۳۱-
س‍روش‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۸- ۱۳۵۰
دب‍ی‍رم‍ن‍ش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۲۹۷- ۱۳۷۱
اردوب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۸۷۲- ۱۹۵۰
م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۲۳-
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ل‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۹-
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
پ‍وره‍اش‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۵۱-
دل‍دم‌، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۲۳-
ت‍اج‌ال‍م‍ل‍وک‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ه‍م‍س‍ر رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۶-
ب‍رادر لارن‍س‌، ۱۶۱۱- ۱۶۹۱
اس‍ت‍ی‍ل‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۸-
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۷-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ا...، ۱۳۴۳-
دروگ‍ر، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۵۴-
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌،۹۳۹ ؟- ۹۹۱ ق‌
 
ناشر:
ب‍ه‌آف‍ری‍ن‌
پ‍گ‍اه‌
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
م‍گ‍س‍ت‍ان‌
ورش‍ان‌
طلای‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
روش‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
م‍ش‍ی‍ری‌
م‍ع‍ی‍ن‌: پ‍روی‍ن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ص‍در
ن‍ش‍ر دب‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر چ‍ک‍اوک‌
پ‍روی‍ن‌
زری‍ن‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان جاوا( مرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین ا...، ۱۳۴۳- ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع افیس [XPایکس پی ]
نلسون ، استیون ، ۱۹۵۹- ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌ن۸۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از پوست خود چه میدانید :آموزش انواع مراقبتهای طبیعی پوست برای دست یافتن - پوستی زیبا و شاداب
جعفری نمینی ، فریبا، ۱۳۴۷- ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۸۷‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آدمک و من
استیل ، دانیل ، ۱۹۴۸- ؛  تهران روشان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶آ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خاتون گنجه " زندگی نظامی گنجوی "
اردوبادی ، محمدسعید، ۱۸۷۲- ۱۹۵۰ ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۳۱۴‬,‭‌ف‍لا۴۳‌خ۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تب خزان
دروگر، پروین ، ۱۳۵۴- ؛  تهران پگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۱‬,‭ر۸۲۵‌ت۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قلبم برای تو
پورهاشمی ، فاطمه ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مشیری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۹۲‬,‭و۴۷۸‌ق۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ملکه پهلوی :تاج الملوک پهلوی ( همسر اول شاه ، مادر محمدرضا شاه پهلوی )
تاج الملوک ، ملکه ، همسر رضا پهلوی شاه ایران ، ۱۲۷۶- ؛  تهران , نیما به آفرین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۷‬,‭‌ت۲آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عشق و خرافات
رحیمی ، فهیمه ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر چکاوک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭‌ح۹۴۷‌ع۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیقرار
جعفری ، مریم ( امینی )، ۱۳۵۳- ؛  تهران نشر چکاوک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ع۷۷۵‌ب۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات من و فرح پهلوی
دلدم ، اسکندر، ۱۳۲۳- ؛  تهران به آفرین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭د۸آ۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
من او ندارم ( مجموعه شعر)
حیدرزاده ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  تهران پروین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۳۶‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نامه هایی که پاره کردم
حیدرزاده ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  تهران پروین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۳۶‌ن۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان وحشی بافقی
وحشی بافقی ، کمال الدین ،۹۳۹ ؟- ۹۹۱ ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۱۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ببر مازندران :حماسه مقاومت دلیران ایران در برابر خلفای عباسی
دبیرمنش ، منوچهر، ۱۲۹۷- ۱۳۷۱ ؛  تهران نشر دبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۱‬,‭‌ب۸۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تنور و داستان های دیگر
مرادی کرمانی ، هوشنگ ، ۱۳۲۳- ؛  تهران معین : پروین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭ر۲۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
در حضور خداوند
برادر لارنس ، ۱۶۱۱- ۱۶۹۱ ؛  تهران مگستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BX‬,‭۲۳۴۹‬,‭‌ب۴د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قتل های بی آواز از آرشیو قربانیان خاموش
سروش ، احمد، ۱۲۹۸- ۱۳۵۰ ؛  تهران ورشان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۸‬,‭ر۷۵‌ق۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تراز :مجموعه اشعار :شامل ستایش خوبان ، آیات ، غزل ، قصیده ...
شیبانی ، ابراهیم ، ۱۳۲۷- ؛  تهران کتابخانه صدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۰‬,‭‌ی۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9