کتابخانه دانشگاه ملایر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ . م‍ع‍ل‍وم‍ات‌ -- ق‍رآن‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
خ‍ودس‍ازی‌( اس‍لام‌)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
زن‍ان‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۶ ق‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
رس‍ت‍م‍ی‌ ب‍ش‍م‍ن‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۸-
رض‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۳۳-
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ری‍م‌( ام‍ی‍ن‍ی‌)، ۱۳۵۳-
ک‍ودرون‌، ل‍ی‍ون‍ل‌
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
ث‍ام‍ن‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۴۱-
ح‍س‍ام‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۷-
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۵-
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
طوف‍ان‍ی‌، اول‍دوز
ص‍اب‍ری‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۸-
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
ق‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۲ - ۱۳۱۴-
 
ناشر:
ال‍ه‍ام‌: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ژواک‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌
پ‍ی‍م‍ان‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
آک‍ه‌س‍ازان‌
ال‍ه‍ام‌
اک‍ب‍ات‍ان‌
طلای‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
چ‍ک‍اوک‌
ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
پ‍روی‍ن‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
[SP. NETAای .اس .پی .نت ]راهنمای برنامه نویسان وب
تهران تخت سلیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اکسل
عباس نژاد، رمضان ، ۱۳۴۵- ؛  [بابل ] علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ع۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ DHTML, HTML دی .اچ .تی .ام .ال و اچ .تی .ام .ال ]
تهران تخت سلیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵د۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای کاردانی به کارشناسی معارف اسلامی همراه با پاسخهای تشریحی و خلاصه مطالب ۸۱ - ۱۳۷۵ سراسری - آزاد
قمی نژاد، مهدی ، ۱۳۱۴ - ، گردآورنده ؛  قم پژواک اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌ق۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه و مهندسی معادلات دیفرانسیل
رستمی بشمنی ، مجید، ۱۳۵۸- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭ر۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی :برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۱[ یک ]پیشرفته
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ح۱۶ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجانه
طوفانی ، اولدوز ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۴۶‬,‭و۷‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استرس را به زانو درآوریم
کودرون ، لیونل ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌ک۹۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
منطق الطیر براساس نسخه پاریس
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  تهران , تهران طلایه , طلایه   ، ۱۳۷۸ , ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۴۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان عطار نیشابوری
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  تهران پیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۳۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آیات قرآن در اندیشه دکتر علی شریعتی
رضائی ، امیر، ۱۳۳۳- ؛  تهران الهام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴ر۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودسازی انقلابی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران الهام : بنیاد فرهنگی شریعتی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۲.‌ش‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نردبان موفقیت :آموزش روش های صحیح مطالعه ( برای دانش آموزان دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه )
حسامی ، اکبر، ۱۳۴۷- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ح۵‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عشق شیوا
جعفری ، مریم ( امینی )، ۱۳۵۳- ؛  تهران چکاوک   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ع۷۷۵‌ع۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
پیرنیا، حسن ، ۱۲۵۲ - ۱۳۱۴- ؛  تهران , تهران اکباتان , زرین ،نگارستان کتاب   ، ۱۳۸۳ , ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
انتظار کهنه
ثامنی ، نسرین ، ۱۳۴۱- ؛  تهران زرین کلک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گوی یک پزشک با بانوان
صابری ، مسعود، ۱۳۴۸- ؛  تهران آکه سازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RG‬,‭۱۲۱‬,‭‌ص۲‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پروانه ات خواهم ماند( مجموعه شعر)
حیدرزاده ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  تهران پروین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۳۶‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مثل هیچکس ( مجموعه شعر)
حیدرزاده ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  تهران پروین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۳۶‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9