کتابخانه دانشگاه ملایر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
رواب‍ط زن‌ و م‍رد
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴- ۶۱ ق‌ -- .ک‍رام‍ت‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ع‍ارف‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- اص‍طل‍ح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ون‍ی‍ل‍و، پ‍ان‍ول‍و، ۱۹۴۷-
وی‍ک‌ ف‍ی‍ل‍د، ک‍م‍رون‌
گ‍ی‍ب‍س‍ن‌، م‍ل‌، ۱۹۵۶ - م‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
زن‍دب‍ه‍م‍ن‌ ی‍ش‍ت‌ .ف‍ارس‍ی‌ - پ‍ه‍ل‍وی‌
گ‍ری‌، ج‍ان‌، ۱۹۵۱ - م‌
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲-
ن‍ی‍وت‍ن‌، ه‍ری‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ن‍ی‍ره‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، داری‍وش‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌، ۱۳۴۹-
ف‍ره‍م‍ن‍د، ش‍ه‍روز
ت‍وم‍ان‍ی‍ان‌، م‍گ‍ردی‍چ‌، ۱۳۲۲-
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۲ - ۱۳۱۴-
 
ناشر:
ک‍اش‍ف‍ان‌ م‍ج‍د
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
ات‍ح‍اد
م‍ع‍ب‍ود
ن‍گ‍اه‌
م‍ه‍رف‍ام‌
اک‍ب‍ات‍ان‌
طلای‍ه‌
ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
ص‍لات‌
ب‍ن‍ف‍ام‌: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
آش‍ی‍ن‍ا
زری‍ن‌ م‍ه‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌
پ‍روی‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍وس‍ت‍ان‌
زری‍ن‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آچار فرانسه کامپیوتر
فرهمند، شهروز ؛  تهران بنفام : نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ف۴۳آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سریع شبکه در ویندوز
کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کاردانی به کارشناسی دروس عمومی
بهمنی مطلق ، یدالله ، ۱۳۴۳- ؛  تهران کاشفان مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی تصویری [ Flash MXفلش ام ایکس ]
عادلی نیا، محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ع۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ( NET دات نت )راهنمای برنامه نویسان
ویک فیلد، کمرون ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹و۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای کاردانی به کارشناسی زبان انگلیسی همراه با پاسخهای تشریحی ۸۲ - ۱۳۷۵ سراسری - آزاد
یوسفی ، نورالدین ، ۱۳۴۹- ؛  قم معبود   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۵آ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای کاردانی به کارشناسی ادبیات فارسی همراه با پاسخهای تشریحی و خلاصه مطالب ۸۲ - ۱۳۷۵ سراسری - آزاد
بهمنی مطلق ، یدالله ، ۱۳۴۳- ؛  قم معبود   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۸۶۵آ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر، شبکه ، اینترنت ، وب و تکنولوژی اطلاعات ( (IT) آی .تی )
نیوتن ، هری ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ن۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ریاضیات مهندسی قابل استفاده کلیه دانشجویان فنی و مهندسی
تومانیان ، مگردیچ ، ۱۳۲۲- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌ت۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نفس های سرد
امینی ، نیره ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌م۸۵۱۶‌ن۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مصائب مسیح
گیبسن ، مل ، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران فرهنگ بوستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌م۵۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشتی و مصالحه میان زن و مرد
گری ، جان ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۱‬,‭‌گ۴آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الاولیاء :براساس نسخه رینولد آلن نیکلسون
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸‬,‭‌ع۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیطان و دوشیزه پریم =The devil and miss prym
کونیلو، پانولو، ۱۹۴۷- ؛  تهران , تهران نگارستان کتاب , کاروان   ، ۱۳۸۳ , ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ک۸۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرواریدهای بی صدف
شاهین ، داریوش ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۶۵‬,‭‌ف۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایران همیشه جاوید
افراسیابی ، بهرام ، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران مهرفام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف‍لا۶۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
پیرنیا، حسن ، ۱۲۵۲ - ۱۳۱۴- ؛  تهران , تهران اکباتان , زرین ،نگارستان کتاب   ، ۱۳۸۳ , ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<۵۴۰= پانصد و چهل [>پانصد و چهل ]داستان از معجزات و کرامات امام حسین (ع )
عزیزی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  قم صلات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۷۵‬,‭‌ع۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زند و هومن یسن
زندبهمن یشت .فارسی - پهلوی ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۰۶۵‬,‭ز۶۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دیگه می ذارمت کنار :مجموعه شعر
حیدرزاده ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  تهران پروین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۳۶د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9