کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ات‍وک‍د( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍خ‍ت‌ اف‍زار
س‍ی‌( + + زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ورد م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ب‍اری‍ه‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۷-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ا...، ۱۳۴۳-
رای‍زدورف‌، ک‍ن‍ت‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵-
ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۴-
ص‍ارم‍ی‌ راد، ت‍ورج‌، ۱۳۳۴-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۵-
ف‍ره‍م‍ن‍د، ش‍ه‍روز
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ل‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۹-
ن‍وب‍خ‍ت‌، ش‍م‍س‌، ۱۳۲۶-
ن‍وروزی‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۵۱-
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
چ‍پ‍م‍ن‌، دی‍وی‍س‌ ه‍وارد
ک‍رز، دای‍ان‌
 
ناشر:
آه‍ن‍گ‌
ات‍ح‍اد
ادب‍س‍ت‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ب‍ن‍ف‍ام‌: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ت‍ای‍ش‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
وی‍ن‍ا: س‍ه‍ادان‍ش‌
پ‍وت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
نامی ، محمدرضا ؛  تهران آهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ن۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان جاوا( مرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین ا...، ۱۳۴۳- ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع افیس [PXایکس پی ]
نلسون ، استیون ، ۱۹۵۹- ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌ن۸۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( آبا)
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آچار فرانسه کامپیوتر
فرهمند، شهروز ؛  تهران بنفام : نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ف۴۳آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
[EN .PSATای .اس .پی .نت ]راهنمای برنامه نویسان وب
تهران تخت سلیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اکسل
عباس نژاد، رمضان ، ۱۳۴۵- ؛  [بابل ] علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ع۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام دلفی ۵ : ساده ترین روش فراگیری دلفی ۵ مقدماتی و پیشرفته
رایزدورف ، کنت ؛  [تهران ] مرکز فرهنگی نشرگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۲۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام فلش [ XM ام .ایکس ]ساده ترین روش یادگیری طراحی صفحات زیبا و قدرتمند وب
نوروزی ، پیمان ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ن۸۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویژوال [6 + + Cسی + + ۶ ] مقدماتی و پیشرفته
چپمن ، دیویس هوارد ؛  تهران مرکز فرهنگی نشرگستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌چ۱۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [5.6 BALTAMمطلب ۶/۵]
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام :ویژوال بیسیک ۶ مقدماتی و پیشرفته ساده ترین روش یادگیری ویژوال بیسیک در فقط ۲۱ روز
پری ، گرگ ؛  تهران مرکز فرهنگی نشرگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 1508 هشت هزار و پنجاه و یک ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار گرافیک فتوشاپ :مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ...
شجاعی ، محسن ، ۱۳۴۵- ؛  مشهد پوتونگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ش۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت رایانه کار درجه ۱
جباریه ،علیرضا،۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ص۸آ۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع و کاربردی سخت افزار کامپیوترهای شخصی ( راهنمای خرید و مونتاژ - نصب و راه اندازی - ارتقا و نگهداری - تعمیر و عیب یابی )قابل استفاده ...
صارمی راد، تورج ، ۱۳۳۴- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ص۲ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تصویری واژه پرداز[ PX drow tfosorciM مایکرو سافت ورد ایکس پی ]
کرز، دایان ؛  تهران ستایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۳۷‌ک۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
نوبخت ، شمس ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کارور( DACotuA ۲۰۰۵-۲۰۰۰[ )اتوکد دو هزار - دو هزار و پنج ]قابل استفاده :دانش آموزان شاخه کار و دانش - فنی و حرفه ای ... بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کد بین المللی ۱-۶۲/۶۰
شکوفیان ، شهرام ، ۱۳۴۴- ؛  تهران وینا: سهادانش   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ش۸۳‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ LMTH ,LMTHD دی .اچ .تی .ام .ال و اچ .تی .ام .ال ]
تهران تخت سلیمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵د۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9